I-ching Methods and Meaning header

Table of Hexagram Names

--

     Pinyin   Wade-Giles (Wilhelm/Baynes)

------------------------------------------------------------------------------

 1.  Qian     Ch'ien, The Creative

 2.  Kun      K'un, The Receptive

 3.  Zhun     Chun, Difficulty at the Beginning

 4.  Meng     Meng, Youthful Folly

 5.  Xu       Hsu, Waiting

 6.  Song     Sung, Conflict

 7.  Shi      Shih, The Army

 8.  Bi       Pi, Holding Together

 9.  Xiaoxu   Hsiao Ch'u, The Taming Power of the Small

10.  Lü       Lu, Treading

11.  Tai      T'ai, Peace

12.  Pi       P'i, Standstill

13.  Tongren  T'ung Jen, Fellowship with Men

14.  Dayou    Ta Yu, Possession in Great Measure

15.  Qian     Ch'ien, Modesty

16.  Yu       Yu, Enthusiasm

17.  Sui      Sui, Following

18.  Gu       Ku, Work on What Has Been Spoiled

19.  Lin      Lin, Approach

20.  Guan     Kuan, Contemplation

21.  Shike    Shih Ho, Biting Through

22.  Bi       Pi, Grace

23.  Bo       Po, Splitting Apart

24.  Fu       Fu, Return

25.  Wuwang   Wu Wang, Innocence

26.  Daxu     Ta Ch'u, The Taming Power of the Great

27.  Yi       I, The Corners of the Mouth

28.  Daguo    Ta Kuo, Preponderance of the Great

29.  Kan      K'an, The Abysmal

30.  Li       Li, The Clinging

31.  Xian     Hsien, Influence

32.  Heng     Heng, Duration

33.  Dun      Tun, Retreat

34. Dazhuang     Ta Chuang, The Power of the Great

35.  Jin      Chin, Progress

36.  Mingyi   Ming I, Darkening of the Light

37.  Jiaren   Chia Jen, The Family

38.  Kui      K'uei, Opposition

39.  Jian     Chien, Obstruction

40.  Xie      Hsieh, Deliverance

41.  Sun      Sun, Decrease

42.  Yi       I, Increase

43.  Guai     Kuai, Break-through

44.  Gou      Kou, Coming to Meet

45.  Cui      Ts'ui, Gathering Together

46.  Sheng    Sheng, Pushing Upward

47.  Kun      K'un, Oppression

48.  Jing     Ching, The Well

49.  Ge       Ko, Revolution

50.  Ding     Ting, The Caldron

51.  Zhen     Chen, The Arousing

52.  Gen      Ken, Keeping Still

53.  Jian     Chien, Development

54.  Guimei   Kuei Mei, The Marrying Maiden

55.  Feng     Feng, Abundance

56.  Lü       Lu, The Wanderer

57.  Xun      Sun, The Gentle

58.  Dui      Tui, The Joyous

59.  Huan     Huan, Dispersion

60.  Jie      Chieh, Limitation

61.  Zhongfu  Chung Fu, Inner Truth

62.  Xiaoguo  Hsiao Kuo, Preponderance of the Small

63.  Jiji     Chi Chi, After Completion

64.  Weiji    Wei Chi, Before Completion

(From http://everything2.com/index.pl?node_id=39288).

icon 

<= Back to the Book Content or Home


© 1999-2021, Way of Perfect Emptiness. All rights reserved.
Updated:   12 decembrie 2021

iching logo